Toetsingskader van NMO

1.        Vervolg op toezichtkader NMO

1.1.  Compleet instrumentarium toezicht

Op 29 juni 2022 heeft de Raad van Toezicht van NMO de visie op toezichthouden met het toezichtkader vastgesteld. De Bestuurder en Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van NMO. Vanuit onze rol als toezichthouders willen wij komen tot een adequate governance. Daarbij willen we een onderscheid maken tussen het hanteren van een toezichtkader (‘vonken’) en een toetsingskader (‘vinken’). In deze notitie ligt het accent op het toetsingskader. Het toetsingskader is zowel van toepassing op NMO als moederstichting en als wel op de dochterstichtingen onder NMO. Dit toetsingskader is uitgewerkt in lijn met onze visie op toezicht en de leidende principes van ons toezichtkader1.

1.2.  Bedoeling toetsingskader
Vanuit de verschillende rollen die de Raad van Toezicht bekleedt, willen we met de bestuurder vooral waarde(n)gedreven en vanuit een breed maatschappelijk perspectief werken aan de missie van NMO: ‘We staan voor het welzijn van ieder mens. NMO zet zich hiervoor in door het verbinden van vakmanschap op maatschappelijke thema’s’. In lijn met het toezichtkader wordt bij een aantal onderwerpen aan het toezicht en de bijbehorende controle meer gespecifieerd vorm gegeven. Het toetsingskader dient als checklist om te beoordelen of al deze zaken over de hele linie op orde zijn.

 

2.      Drie kolommen toetsingskader

2.1.  Onderscheiden goedkeuring, informatievertrekking en compliance
Gekoppeld aan de jaarcyclus van NMO wordt bij de besturing en beheersing onderscheid gemaakt tussen drie kolommen. Bekijk de drie kolommen hier.

De Bestuurder geeft invulling aan het maatschappelijk ondernemerschap en is verantwoordelijk voor het functioneren van alle verschillende organisatieonderdelen van NMO. In het verlengde daarvan houdt de Raad van Toezicht via de besturings- en beheersingskolommen toezicht op de gang van zaken.

 

1.1.  Onderscheid taken en rollen
Bij het hanteren van het toetsingskader maakt de Raad van Toezicht onder meer gebruik van de volgende basisdocumenten: Statuten, Reglement van de Raad van Toezicht, Bestuursreglement, procesbeschrijving functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek met Bestuurder NMO en de Governancecode Zorg. In het licht van dit toetsingskader willen wij meer het accent leggen op de volgende rollen en taken:

  • accent taken: toezichthouder (op wijze van besturen organisatie) en als werkgever van de Bestuurder;
  • accent rollen: regisseur en expert;
  • interne en externe verantwoording invullen;
  • verdeling portefeuilles Raad van Toezicht.

 

De wijze waarop toezicht- en toetsingskader actief worden gehanteerd, wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht.

 

Breda, 7 december 2022
Raad van Toezicht NMO

 

1 Waardecreatie, betekenisvol ondernemen & veranderen, toekomstgericht besturen, verbindingen, toets publieke waarde en strategisch partnerschap.