Netwerk
Maatschappelijke
Ontwikkeling

NMO voegt waarde toe op actuele maatschappelijke thema’s. Hiervoor brengen wij relevante organisaties samen binnen het sociaal domein.

Netwerk

Om een antwoord te formuleren op maatschappelijke vraagstukken, bundelen we kennis, vaardigheden én ervaring.

Dat doen we door de samenwerking met organisaties aan te gaan die ook een bijdrage willen leveren aan het oplossen of beantwoorden van deze maatschappelijke vraagstukken. Dit kan in de vorm van een tijdelijk netwerk, maar er kan ook een structurele samenwerkingsvorm uit ontstaan.

Projecten en programma’s

Het netwerk wordt samengesteld met relevante organisaties op basis van het betreffende vraagstuk. Op projectmatige wijze wordt vastgesteld hoe het vraagstuk wordt benaderd en vertaald.

Organisaties staan hierbij niet centraal, maar de oplossing van een vraagstuk. NMO vertrouwt op de aanwezige kennis en ervaring bij de verschillende organisaties en verbindt deze met elkaar. Daarnaast ontwikkelen we innovatieve programma’s op eigen initiatief of in opdracht van gemeenten.

Waarom aansluiten als organisatie?

Leerhuis

Deskundigheidsbevordering van professionals

Binnen het netwerk wordt actuele vakkennis en expertise uitgewisseld, waarmee het innovatieve vermogen wordt vergroot. Kennisuitwisseling wordt onder andere gefaciliteerd vanuit het Spring Leerhuis en MEE Leerhuis. De professionals worden ondersteund met optimale deskundigheidsbevordering en werken in een omgeving waar leren, het delen van kennis, (zelf)reflectie en innovatie centraal staan.

Intern

Daar waar professionals werken, is leren en ontwikkelen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons werkveld is continu in beweging en onze professionals zijn dat ook.
De manier waarop wij leren moet hierop aansluiten, moet flexibel en verbonden zijn aan het dagelijkse werk. Door werken en leren steeds actief te koppelen, ontstaat er een cultuur waarin leren met en van elkaar, gevoed wordt.

Extern

Het grootste deel van het leerproces vindt plaats op de werkplek en vanuit het eigenaarschap voor het eigen leerproces van cliëntondersteuners.
Dit betekent dat deskundigheidsbevordering meer moet bieden dan alleen de traditionele vormen van scholing, zoals het volgen van een training. We werken volgens het 70:20:10 leerprincipe. De meeste leerervaringen krijgt een professional op de werkplek, in contact met cliënten, door deelname aan projecten of door netwerkbijeenkomsten (70). Daarnaast wordt geleerd door feedback en samenwerken met collega’s (20) en uiteraard ook door het volgen van trainingen, workshops of e-learnings (10).

Bij het leerhuis van Spring en het leerhuis van MEE West-Brabant weten we als geen ander wat er nodig is om een passende leeromgeving te creëren. Deze kennis en kunde delen we graag met andere organisaties. Een structureel samenhangende leeromgeving is belangrijk voor zowel de beleidsvorming als uitvoering. Alleen bij een duurzame investering in nieuwe en bestaande kennis kunnen professionals en organisaties gemotiveerd en efficiënt werken en hun volle potentie benutten. Door duurzaam te investeren in kennis ontstaat er een lerende organisatie waarin afdelingen goed samenwerken en werknemers gemotiveerd zijn. Uiteraard alles met de bedoeling inwoners, cliënten of patiënten op de best mogelijke manier op weg te helpen en oplossingen te kunnen bieden.

Met plezier presenteert NMO het geconsolideerde jaarbeeld 2023.
Meer weten over wat wij voor elkaar kunnen betekenen?
Netwerk
Leerhuis